Saturday, November 30, 2013

شب‌های پاییزشب‌های پاییز تنها
به نام درازند.
جز خیره شدن در چشم هم
کاری نکرده‌ایم و با این‌حال
آفتاب سرزده‌است.

اونانوکوماچی - ۸۲۵ تا ۹۰۰ میلادی

No comments: