Tuesday, February 11, 2014

خاک و خل


اینجا را چنان خاک و خلی گرفته که نمی‌دانم چه کنم. می‌دانم که می‌خواهم بیشتر بنویسم. پس دوباره شروع می‌کنم:

« می‌خواستم درباره مرگ بنویسم اما مثل همیشه فقط زندگی راهش را به درون گشود.»
خاطرات ویرجینیا وولف، ۱۷ فوریه ۱۹۲۲

No comments: